תקנון הגרלה

תקנון הגרלה בפייסבוק – כרטיס זוגי לפסטיבל "טעמים בעמקים" במתנה

הגדרות

1.1 מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

"הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "כרטיס זוגי לאירוע הפתיחה של פסטיבל "טעמים בעמקים" במתנה".

"משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה. האירוע יתקיים ביום א' 2.2.2020, במוזיאון העמק בקיבוץ יפעת בו יופיעו להקות מתחלפות ואסי זיגדון יארח את ארקדי דוכין.

החל מיום 27.1.2020 ועד יום 30.1.2020 (להלן: "תקופת המבצע"), תיערך בדף הפייסבוק "Touch by Fusion"  הגרלה העונה לשם "כרטיס זוגי לפסטיבל "טעמים בעמקים" במתנה". הכרטיס הזוגי כולל 9  מנות טעימה + 5 טעימות יין/בירה/קפה (שווי 210 ₪).

1.2 הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר מלבד תקנות השימוש של פייסבוק המפורסמות בכתובת:https://www.facebook.com/legal/terms.

 1. מנהל הדף יהיה רשאי להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. יובהר כי על המשתתף ללחוץ "לייק לדף Touch by Fusion" ו"שיתוף" ציבורי כמו גם לתייג אדם נוסף בפוסט ההגרלה. רק שיתוף ציבורי ניתן לראות ששותף – ולכן רק שיתוף ציבורי ייכנס להגרלה.
 3. משתתפים אשר לא ימלאו את כל כללי ותנאי הגרלה יפסלו ויבחר באקראי זוכה אחר אשר מילא את כל התנאים.
 4. ההגרלה תבוצע על ידי דורון יצחקי היינן הראשי של פיוז'ן ועינת יצחקי שמשמשת כמנהלת הדף העסקי מטעם פיוז'ן. הזוכה יפורסם ב-30.1.2020 בשעה 21:00 לפי שעון ישראל.
 5. נציג הדף יבחר באקראי את אחד המשתתפים אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה על כל חלקיה.
 6. הודעה פרטית תישלח לזוכה. על הזוכה לשלוח צילום ת.ז אישי למייל של עינת יצחקי eynatyitz65@gmail.com תוך 24 שעות ממועד פרסום תוצאות ההגרלה. מטרת המייל לעינת הינה לוודא באופן רשמי את היות הזוכה מעל גיל 18.
 7. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 8. בכל מקרה שמנהל הדף יראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתו המוחלט, הוא יהיה רשאי לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), לפי שיקול דעתו.
 9. את הכרטיס הזוגי יקבל הזוכה בקופת הכניסה לאירוע.
 10. על הזוכה יהיה לצלם את עצמו תמונה אחת במהלך האירוע לשימוש הדף לאחר קבלת הפרס.
 11. עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 12. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 13. היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו, אזי על הזוכה האחריות הבלעדית להודיע בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה וצילום ת.ז.
 14. בני משפחת מנהלי הדף אינם יכולים לזכות בפרס.
 15. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 16. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
דילוג לתוכן