תקנון הגרלה

תקנון הגרלה בפייסבוק – ארוחה זוגית בתשרין + בקבוק יין פיוז'ן

הגדרות

1.1 מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

"הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "פינוק ארוחה זוגית ויין במסעדת תשרין". "משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.

החל מיום 1.11.19 ועד יום 30.11.19 (להלן: "תקופת המבצע"), תיערך בדף הפייסבוק "Touch by Fusion" הגרלה העונה לשם "פינוק ארוחה זוגית ויין במסעדת תשרין"(בקבוק Touch by Fusion לבחירה ממלאי היינות במסעדה וארוחה זוגית במסעדת תשרין בשווי של 250 ש"ח).

1.2 הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר מלבד תקנות השימוש של פייסבוק המפורסמות בכתובת:https://www.facebook.com/legal/terms.

 1. מנהל הדף יהיה רשאי להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. יובהר כי על המשתתף ללחוץ "לייק לדף Touch by Fusion" ו"שיתוף" ציבורי כמו גם לתייג שלושה אנשים נוספים בפוסט ההגרלה. רק שיתוף ציבורי ניתן לראות ששותף – ולכן רק שיתוף ציבורי ייכנס להגרלה.
 3. משתתפים אשר לא ימלאו את כל כללי ותנאי הגרלה יפסלו ויבחר באקראי זוכה אחר אשר מילא את כל התנאים.
 4. ההגרלה תבוצע על ידי דורון יצחקי היינן הראשי של פיוז'ן ועינת יצחקי שמשמשת כמנהלת הדף העסקי מטעם פיוז'ן. הזוכה יפורסם ב-30.11.2019 בשעה 21:00 לפי שעון ישראל.
 5. נציג הדף יבחר באקראי את אחד המשתתפים אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה על כל חלקיה.
 6. הודעה פרטית תישלח לזוכה. על הזוכה לשלוח צילום ת.ז אישי למייל של עינת יצחקי eynatyitz65@gmail.com תוך 48 שעות ממועד פרסום תוצאות ההגרלה. מטרת המייל לעינת הינה לוודא באופן רשמי את היות הזוכה מעל גיל 18.
 7. לזוכה תינתן האפשרות לבחור בקבוק יין של Touch by Fusion (ממלאי היינות שנמצאים במסעדה) לליווי הארוחה.
 8. על הזוכה יהיה לממש את זכייתו ולהעביר כתובת למשלוח הפרס לא יאוחר מ-5 ימי עסקים לאחר סיום ההגרלה.
 9. לאחר שהזוכה קיבל את שובר הפרס, עליו ליצור קשר עם מסעדת תשרין ולהזמין מקום במסעדה (תוקף השובר 1.01.2020).
 10. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 11. בכל מקרה שמנהל הדף יראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתו המוחלט, הוא יהיה רשאי לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), לפי שיקול דעתו.
 12. על הזוכה יהיה לצלם את עצמו תמונה אחת לשימוש הדף לאחר קבלת הפרס.
 13. עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 14. הדף אינו מתחייב לסוג יין ספציפי הנוח לזוכה. לחברת פיוז'ן תהיה הזכות המלאה לספק אך ורק את היינות הזמינים במלאי במועד סיום ההגרלה. 
 15. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 16. היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו, אזי על הזוכה האחריות הבלעדית להודיע בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה וצילום ת.ז.
 17. בני משפחת מנהלי הדף אינם יכולים לזכות בפרס.
 18. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 19. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
דילוג לתוכן